این دپارتمان بزودی فعال خواهد شد

دپارتمان انتقال فناوری

انتقال دانش و فناوری های نوین
جذب سرمایه , تجاری سازی و انتقال فناوری دغدغه بسیار مهمی برای شرکت ها و افرادی است که به نحوی درگیر دانش و فناوری هستند .
گروه ما با استفاده از ارتباطات و شرکت های همکار در زمینه های مختلف میتواند مخترعین و مبتکرین را در زمینه های مشاوره , همکاری در پروژه , جذب سرمایه و انتقال فناوری همیاری نماید.


در کنار شما هستیم...

انتقال دانش و فناوری های نوین
فارسی